top of page

Algemene voorwaarden

CLAUSULE 1: IDENTITEIT VAN DE VERKOPER

Wij zijn:

FIBR vzw

Adres: Tarbotstraat 10, 9000 Gent, België

E-mail adres: hello@fibrknitwear.com

Telefoon:0032 475 23 82 95

Ondernemingsnummer: 0758.461.509

BTW-nummer: BE0758.461.509

Bankrekening nummer: BE13 5230 8125 3339

CLAUSULE 2: TOEPASSELIJKHEID EN VOORWAARDEN
1. Onze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod dat wij u als consument (elke natuurlijke persoon die, uitsluitend voor niet-zakelijke doeleinden, een op de markt aangeboden goed of dienst koopt of gebruikt) in een online winkel doen.

2. Wij leveren uitsluitend binnen de Europese Unie. Indien u een leveringsadres buiten deze landen opgeeft, behouden wij ons het recht voor uw bestelling te weigeren.

3. U moet 18 jaar of ouder zijn om een bestelling te plaatsen. Als je jonger bent dan 18 jaar, vragen we je om een ouder of wettelijke voogd je bestelling te laten plaatsen. Indien wij vernemen dat een bestelling door een minderjarige wordt geplaatst, behouden wij ons het recht voor uw bestelling te weigeren.

4. Het plaatsen van een bestelling online op onze website houdt de formele aanvaarding in van onze algemene voorwaarden, die steeds beschikbaar zijn op onze website.

5. Als u online hebt besteld, krijgt u van ons ook een exemplaar van deze algemene voorwaarden in een formaat dat u kunt opslaan of afdrukken bij de orderbevestiging of uiterlijk bij de levering. Wij raden u aan dit altijd te doen.

6. Indien naast deze algemene voorwaarden aanvullende bijzondere voorwaarden van toepassing zijn, zijn de bovenstaande bepalingen eveneens van toepassing op deze bijzondere voorwaarden. Als consument kunt u zich altijd beroepen op de tekst die in uw voordeel het meest geschikt is, indien onze algemene voorwaarden in strijd zijn met de hierboven genoemde bijzondere voorwaarden.


ARTIKEL 3: ONS AANBOD EN UW BESTELLING
1. Wij vermelden uitdrukkelijk in ons aanbod wanneer het slechts een beperkte geldigheidsduur heeft of onderworpen is aan specifieke voorwaarden.

2. Wij zullen altijd zo volledig en nauwkeurig mogelijk beschrijven wat wij u verkopen en hoe wij dat leveren. De beschrijving is in ieder geval voldoende gedetailleerd om u in staat te stellen een juiste beoordeling te maken. Als wij gebruik maken van afbeeldingen, zijn deze een nauwkeurige weergave van de aangeboden goederen en/of diensten. Vergissingen zijn echter menselijk en als wij ons duidelijk vergissen, zijn wij niet verplicht aan u te leveren.

3. Uw bestelling is compleet en de overeenkomst tussen ons is definitief zodra wij uw bestelling per e-mail hebben bevestigd en, met betrekking tot uw betaling per credit- of debitcard, zodra wij goedkeuring hebben ontvangen van uw kaartuitgever. Wij accepteren Visa, Mastercard, Klarna en Google Pay. Indien uw kaartuitgever uw betaling aan ons weigert, kunnen wij niet verantwoordelijk worden gesteld voor vertragingen in de levering en/of niet-levering van uw bestelling. Bestellingen zonder een geldige betaling op naam van de geregistreerde kaarthouder worden niet aanvaard of verwerkt.

4. Om een product te kopen, voegt u het toe aan uw winkelwagen. Vervolgens voert u uw contactgegevens, factuurgegevens en afleveradres in. In de laatste stap komt u op een presentatiepagina, aanvaardt u onze algemene voorwaarden en bevestigt u uw betaling door op de knop "Nu kopen" te klikken, met de vermelding "bestelling met betalingsverplichting". Als u deze stappen hebt voltooid, wordt uw aankoop definitief.


CLAUSULE 4: HERROEPINGSRECHT
1. U heeft het recht om te beslissen dat u de goederen niet wenst te behouden gedurende een periode van 14 dagen zonder boete en zonder opgave van reden. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen fysiek in bezit neemt.

2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons binnen de herroepingstermijn van 14 dagen door middel van een ondubbelzinnige verklaring (bv. een schriftelijke brief of e-mail) op de hoogte brengen van uw beslissing. Wij sturen u een bevestiging van uw herroeping per e-mail naar hello@fibrknitwear.com.

3. Wij zullen het aankoopbedrag en de leveringskosten onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij van uw beslissing tot herroeping op de hoogte zijn gesteld, terugbetalen. Wij betalen u terug met dezelfde betaalmethode die u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij u uitdrukkelijk anderszins hebt ingestemd. Wij kunnen de terugbetaling echter opschorten totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

4. U dient de goederen zonder onnodige vertraging en in ieder geval niet later dan 14 dagen na de dag waarop u ons in kennis heeft gesteld van uw besluit de overeenkomst te ontbinden, aan ons terug te zenden (Tarbotstraat 10, 9000 Gent). De directe kosten voor het terugzenden van de goederen zijn voor uw rekening. Wij zullen u op de hoogte stellen van de kosten van het retourneren van de goederen of een schatting maken van deze kosten indien het redelijkerwijs niet mogelijk is deze vooraf te berekenen.

5. Wij verwachten dat u de goederen en de verpakking de eerste 14 dagen na levering met de grootste zorg behandelt. Indien u de goederen wenst terug te zenden zoals hierboven beschreven, mag u ze enkel uitpakken en testen in de mate die nodig is om te beoordelen of u ze al dan niet wenst te behouden. Geretourneerde goederen mogen worden getest, maar niet gebruikt. Bij terugzending van de goederen dient u tevens alle meegeleverde accessoires te retourneren en - indien redelijkerwijs mogelijk - de goederen in de originele verpakking te retourneren.

6. U bent verantwoordelijk voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen dat verder gaat dan wat nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen. Wij hebben het recht de afschrijvingskosten op pro-ratabasis in rekening te brengen.


CLAUSULE 5: PRIJS
1. Gedurende de in ons aanbod vermelde periode worden onze prijzen niet gewijzigd, met uitzondering van prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in BTW-tarieven.

2. Onze prijzen zijn inclusief alle belastingen, BTW en andere heffingen. Zo komt u nooit voor onaangename verrassingen te staan. Wij kunnen echter besluiten om u naast de aankoopprijs ook verzendkosten in rekening te brengen. In dat geval zullen wij u altijd informeren voordat u uw bestelling plaatst.


ARTIKEL 6: BETALING
1. Wij accepteren alleen de volgende betaalmethoden: Visa, Mastercard, Klarna en Google Pay.

2. Om de veiligheid van de online betaling en de veiligheid van uw persoonsgegevens te garanderen, worden de transactiegegevens alleen doorgegeven als ze gecodeerd zijn met SSL-technologie. Er is geen speciale software nodig om betalingen met SSL te verrichten. U kunt een beveiligde SSL-verbinding herkennen aan het "hangslotje" dat in de onderste statusbalk van uw browser verschijnt.


CLAUSULE 7: NALEVING EN GARANTIE
1. Wij garanderen dat onze producten in overeenstemming zijn met uw bestelling en voldoen aan de normale verwachtingen die u op grond van de product specificaties mag hebben. Wij garanderen ook dat onze producten voldoen aan alle toepasselijke wetgeving op het moment van uw bestelling.

2. Wij passen de wettelijke minimumgarantietermijn van twee jaar toe op de levering van goederen indien deze niet in overeenstemming zijn met de geplaatste bestelling. Dit houdt in dat in geval van gebreken of defecten aan de goederen, deze tot twee jaar na levering kosteloos zullen worden hersteld of vervangen. Het defect of de fout moet binnen 2 maanden na de ontdekking ervan worden gemeld. Indien mogelijk en redelijk, heeft u de keuze tussen reparatie en vervanging. Alleen indien herstel of vervanging buitensporig of onmogelijk is, of niet binnen een redelijke termijn kan worden uitgevoerd, heeft u het recht om een prijsvermindering of ontbinding van de overeenkomst te eisen.   Indien het gebrek of de fout zich manifesteert binnen een termijn van 6 maanden na de levering, wordt aangenomen dat het reeds bestond vóór de levering, tenzij wij het tegendeel kunnen bewijzen. Na 6 maanden moet u zelf bewijzen dat het gebrek al aanwezig was op het moment van levering.

 

CLAUSULE 8: LEVERING EN UITVOERING
1. Alle goederen worden geleverd op het adres dat u bij uw bestelling hebt opgegeven.

2. De verwachte leveringsdatum is 1 september 2022. Als wij niet op tijd kunnen leveren, zullen wij u dat altijd van tevoren laten weten. Indien dit niet het geval is, kunt u uw bestelling kosteloos annuleren. In dat geval betalen wij u onverwijld en uiterlijk binnen 30 dagen na de ontbinding van de overeenkomst terug.

3. De levering is gratis in België. Voor leveringen naar andere landen zijn de verzendingskosten voor uw rekening. Het bedrag van de verzendingskosten zal u altijd worden meegedeeld voordat u uw bestelling plaatst.

4. De goederen worden altijd op ons risico verzonden. U hoeft dus niet bang te zijn dat de goederen tijdens het vervoer verloren gaan. Indien u daarentegen gebruik maakt van uw herroepingsrecht, bent u verantwoordelijk voor het vervoer.

5. Indien de geleverde goederen tijdens het transport beschadigd zijn, niet overeenstemmen met de goederen vermeld op de leveringsbon of niet overeenstemmen met de door u bestelde goederen, verzoeken wij u dit zo snel mogelijk te melden.

6. Wij zijn niet aansprakelijk voor gevolgschade ten gevolge van te late levering of niet-levering door de door de maatschappij aangestelde vervoerder. In dergelijke gevallen is onze aansprakelijkheid beperkt tot de waarde van de goederen die aantoonbaar niet door de klant in ontvangst zijn genomen.


CLAUSULE 9 OVERMACHT
1. In geval van overmacht zijn wij niet gehouden onze verplichtingen na te komen. In dat geval kunnen wij ofwel onze verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht situatie, ofwel het contract definitief opzeggen.

2. Gevallen van overmacht zijn alle omstandigheden buiten onze controle die het ons onmogelijk maken onze verplichtingen geheel of gedeeltelijk na te komen. Tot deze gebeurtenissen behoren onder meer stakingen, pandemieën, brand, storingen in de energievoorziening of in de telecommunicatienetwerken of communicatiesystemen en/of het tijdelijk buiten werking zijn van de webwinkel, vertragingen of niet-nakoming van levering door leveranciers of andere derden...


ARTIKEL 10: INTELLECTUELE EIGENDOM
1. Onze website, logo's, teksten, foto's, namen en in het algemeen al onze communicatie worden beschermd door intellectuele eigendomsrechten die toebehoren aan ons of aan onze leveranciers of andere rechthebbenden.

2. U mag geen van de intellectuele eigendomsrechten zoals beschreven in deze clausule gebruiken en/of wijzigen. U mag dus geen tekeningen, foto's, namen, teksten, logo's, kleurencombinaties, enz. kopiëren of reproduceren zonder onze voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming.

 

CLAUSULE 11: KLACHTENPROCEDURE EN GESCHILLEN
1. Wij willen dat al onze klanten te allen tijde 100% tevreden zijn. Mocht u echter klachten hebben over onze dienstverlening, aarzel dan niet contact met ons op te nemen via info@fibrknitwear.com. Wij zullen ons best doen om uw klacht binnen 7 dagen te behandelen.

2. Alle contracten die wij met onze klanten sluiten, ongeacht hun woonplaats, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch recht. Alleen de Belgische rechtbanken zijn bevoegd om te oordelen over geschillen die voortvloeien uit of verband houden met deze contracten. Indien, ten gevolge van internationaal recht, het recht van een ander land van toepassing is, zal de interpretatie van deze algemene voorwaarden in de eerste plaats geschieden overeenkomstig de Belgische wet betreffende marktpraktijken en consumentenbescherming.

3. In geval van buitengerechtelijke beslechting van een commercieel geschil is de Consumentenombudsman van de FOD Economie bevoegd voor elk verzoek tot buitengerechtelijke beslechting. Hij zal het zelf afhandelen of het doorgeven aan een gekwalificeerde instantie. U kunt contact opnemen met de ombudsman voor de consument via de volgende link: https://www.consumerombudsman.be/en.

4. In geval van een grensoverschrijdend geschil kunt u gebruikmaken van het online platform voor geschillenbeslechting van de Europese Unie op de volgende link: https://ec.europa.eu/odr.

bottom of page